G?rsel Kimlik Standartlar? i?in ?u anda kulland???m?z g?rsel kimlik k?lavuzu yaz?s?ndan ?u k?s?m kullan?labilir.

Akademik birimler,? idari birimler ve ??rencilerin üretti?i bas?l? ve dijital g?rsel ileti?im malzemeleri, üniversite kimli?inin alg?lanmas?nda ?nemli rol oynamaktad?r.

Dünyan?n sayg?n bilim ve e?itim kurumlar? aras?nda yer alan üniversitenin, kurumsal kimli?inin tutarl? ?ekilde yans?t?lmas?, ileti?im malzemelerinin i?erdi?i g?rsel ??elerde bütünlük sa?lanmas?yla mümkün olacakt?r.

Ekteki ODTü G?rsel Kimlik K?lavuzu, kimli?imizin ?nemli bir b?lümünü olu?turan g?rsel unsurlar? düzenler ve kurallara ba?lar.

K?lavuz, temel kimlik ??elerimiz olan ODTü amblem ve logosu kullan?m?ndan ba?layarak, tüm ileti?im ortamlar? i?in g?rsel standartlar ve düzenlemeler i?ermektedir.

Ekteki 60. Y?l Logosu, Orta Do?u Teknik üniversitesi'nin 60. Kurulu? Y?l?’n? simgelemek ve 2015-2016 akademik y?l? boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsam?nda kullan?lmak üzere tasarlanm??t?r.