Last Updated:

24/12/2020 - 10:20

Laboratuvarlar

Orta Do?u Teknik üniversitesi ??rencilerin üniversite e?itim hayat? boyunca ??rendikleri teorik bilgileri pratikte de peki?tirmeleri i?in bir?ok imkan sa?lamaktad?r. üniversite sonras?nda ??rencilerin ihtiyac? olacak bu pratik bilgiler, üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvar olanaklar?yla desteklenmektedir.

?

ODTü Merkezi Laboratuvar (ODTü MERLAB)

ODTü MERLAB kapsam?ndaki 2 ayr? birim alt?nda 27 laboratuvar bulunmaktad?r:

1- ARGE-E?itim ve ?l?me Merkezi
 • Durayl? ?zotop Oran? Kütle Spektroskopi Laboratuvar?
 • Elektrik, Manyetik ve Optik ?zellikler ?l?üm Laboratuvar?
 • Elektron Mikroskopi Laboratuvar?
 • Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvar?
 • K?z?l ?tesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvar?
 • Kimyasal Analiz Laboratuvar?
 • Mekanik Test Laboratuvar?
 • Nano-Mekanik Test Laboratuvar?
 • Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi
 • Par?ac?k Boyutu ve Zeta Potansiyel ?l?üm Laboratuvar?
 • Polimer Analiz Laboratuvar?
 • Radyojenik ?zotop Laboratuvar?
 • Reolojik Karakterizasyon Laboratuvar?
 • Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvar?
 • Termal Analiz Laboratuvar?
 • X-I??n? Difraksiyon Laboratuvar?
 • Yüksek ??zünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvar?
 • Yüzey Analiz Laboratuvar?
 • Yüzey ve G?zenek Karakterizasyon Laboratuvar?
2- Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
 • Doku Kültürü Laboratuvar?
 • Elektroforez Sistem Laboratuvar?
 • Genel Kullan?m ve ?rnek Haz?rlama Laboratuvar?
 • Genom Analiz Laboratuvar?
 • Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvar?
 • Kütle Spektroskopi Laboratuvar?
 • Mikroskopi Laboratuvar?
 • Spektroskopi Laboratuvar?

Bilgi ??lem Daire Ba?kanl???

 • ?nsan Bilgisayar Etkile?imi Ara?t?rma ve Uygulama Laboratuvar?

Bilgisayar Mühendisli?i

 • Ak?ll? Sistemler Laboratuvar?
 • Bilgisayarl? Dil ?al??malar? Laboratuvar?
 • ?oklu Ortam Laboratuvar?
 • Donan?m Laboratuvar?
 • G?rüntü ??leme ve ?rüntü Alg?lama Laboratuvar?
 • ?? ?stasyonu Laboratuvar?
 • Ki?isel Bilgisayar Laboratuvar? - 1
 • Ki?isel Bilgisayar Laboratuvar? - 2
 • Ki?isel Bilgisayar Laboratuvar? - 3
 • Merkez Mühendisli?i Laboratuvar?
 • Paralel ??lem Laboratuvar?

Biyoloji B?lümü

 • Biokimya Laboratuvar?
 • Biomateryal Laboratuvar?
 • Bitki Bilimleri Laboratuvar?
 • Bitki Bioteknolojisi Laboratuvar?
 • Bitki Doku Kültürü Laboratuvar?
 • Bitki Geneti?i Laboratuvar?
 • Biyoteknoloji Ara?t?rma ünitesi
 • Ekoloji ve Evrimsel Genetik Laboratuvar?
 • Farmas?tik Biyoteknoloji Laboratuvar?
 • Hayvan Doku Kültürü Laboratuvar?
 • Kanser Biyolojisi Laboratuvar?
 • Karasal Ekoloji ve Koruma Laboratuvar?
 • Mikrobiyal Ekoloji Laboratuvar?
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar?
 • Moleküler Biyofizik Laboratuvar?
 • Moleküler Genetik Laboratuvar?
 • N?rofizyoloji Laboratuvar?
 • Tatl? Su Ekolojisi Laboratuvar?

?evre Mühendisli?i

 • Hava Kirlili?i Laboratuvar?
 • Kimya Laboratuvar?
 • Mikrobiyoloji Laboratuvar?
 • Temel ??lemler Laboratuvar?

Elektrik ve Elektronik Mühendisli?i

 • Ak??kanlar Laboratuvar?
 • Bilgi Teknolojileri Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Bilgisayar Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Bilgisayarla G?rme ve Yapay Sinir A?lar? Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Devreler ve Sistemler Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Elektrik Makineleri Laboratuvar?
 • Elektrik Makineleri ve Motor Sürücüleri Laboratuvar?
 • Enerji Sistemleri Laboratuvar?
 • Gelecek Nesil Kablosuz Haberle?me Laboratuvar?
 • Gü? Elektroni?i Laboratuvar? (BILTEN)
 • Gü? Sistemleri Analiz Laboratuvar?
 • Kontrol Sistemleri Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Konu?ma ??itme Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Mikro Dalga ve Anten Laboratuvar?
 • Mikro Dalga ve Milimetrik Dalga Laboratuvar?
 • Mikro Elektronik Laboratuvar?
 • Mikro ??lemci ve Mant?k Tasar?m Laboratuvar?
 • Mikro ??lemci Uygulamalar? Laboratuvar?
 • Optik Haberle?me Laboratuvar?
 • ??renci Bilgisayar Laboratuvar? A Blok
 • ??renci Bilgisayar Laboratuvar? D Blok
 • ?rüntü Tan?ma ve Yapay Us Laboratuvar?
 • Robot E?itim Laboratuvar?
 • Robot El Laboratuvar?
 • Say?sal Sinyal ??leme Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Say?sal Sinyal ??leme Laboratuvar?
 • Süre? Denetim Laboratuvar?
 • Telekomünikasyon Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Temel Elektrik Mühendisli?i Laboratuvar?
 • Temel Elektronik Laboratuvar?
 • T?bbi Cihazlar Laboratuvar? I
 • T?bbi Cihazlar Laboratuvar? II
 • T?bbi G?rüntüleme Laboratuvar?
 • Tüm Devre Tasar?m Laboratuvar? I
 • Tüm Devre Tasar?m Laboratuvar? II
 • Yaz?l?m Ara?t?rma ve Geli?tirme Laboratuvar?
 • Yüksek Gerilim Laboratuvar?

Endüstri Mühendisli?i

 • Bilgisayar Laboratuvar?
 • ?nsan Fakt?rleri Laboratuvar?
 • ?? Etüdü Laboratuvar?

Fizik B?lümü

 • Arkaometri Laboratuvar?
 • Bilgisayar Simülasyon Laboratuvar?
 • Güne? Enerjisi Ara?t?rma ve Geli?tirme Laboratuvar?
 • Kat? Hal Fizi?i Laboratuvar?
 • Moleküler Fizik Laboratuvar?
 • Plazma Fizi?i Laboratuvar?
 • Süper ?letkenlik Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Terrahertz Ara?t?rma Laboratuvar?
 • Ultra K?sa Darbe ve Kat? Hal Lazer Laboratuvar?
 • Yüksek Enerji Fizik Emülsiyon Tarama Laboratuvar?
 • Yüksek Enerji Fizik Simülasyon ve Analiz Laboratuvar?

G?da Mühendisli?i

 • Aletli Analiz Laboratuvar?
 • Biyoteknoloji Laboratuvar?
 • Genel Laboratuvar
 • Genetik Laboratuvar?
 • Is?l Olmayan ??lemler
 • Kurutma Laboratuvar?
 • Mikrobiyoloji/Biyokimya Laboratuvar?
 • Patojen Laboratuvar?
 • Temel ??lemler Laboratuvar?

Havac?l?k Mühendisli?i

 • Aerodinamik Laboratuvar?
 • Etki Laboratuvar?
 • Kontrol ve Aviyonik Laboratuvar?
 • Yap?, Titre?im ve Malzeme Laboratuvar?

?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi

 • Davran??sal ve Deneysel Laboratuvar?

?n?aat Mühendisli?i

 • Jeodezi Laboratuvar?
 • Hidromekanik Laboratuvar?
 • K?y? Liman Laboratuvar?
 • Su Kaynaklar? Laboratuvar?
 • Ula??m Laboratuvar?
 • Yap? Malzemesi Laboratuvar?
 • Yap? Mekani?i Laboratuvar?
 • Yap?m Stratejisi Laboratuvar?
 • Zemin Laboratuvar?

Jeoloji Mühendisli?i

 • Analitik Kimya Laboratuvar?
 • Bilgisayar Laboratuvar?
 • Bütünle?ik Havza Analizi Laboratuvar?
 • Cevher Mikroskopisi Laboratuvar?
 • Deniz Mikropaleontoloji Laboratuvar?
 • Ekonomik Jeoloji Laboratuvar?
 • Fotojeoloji Laboratuvar?
 • Hidrojeokimya Laboratuvar?
 • Hidrojeoloji Laboratuvar?
 • Jeofizik ve Sismik Ara?t?rma G?zlem ?stasyonu
 • Kil Mineralojisi Laboratuvar?
 • Mineraloji - Petrografi Laboratuvar?
 • Mühendislik Jeolojisi Laboratuvar?
 • Numune Haz?rlama Laboratuvar
 • Paleontoloji Laboratuvar?
 • Sedimentoloji Laboraruvar?
 • Uzaktan Alg?lama ve Co?rafi Bilgi Sistemleri Laboratuvar?
 • XRD - XRF Laboratuvar?

Kimya B?lümü

 • Analitik Kimya Laboratuvar?
 • Anorganik Maddeler Laboratuvar?
 • Biyokimya Laboratuvar?
 • Enstrümental Analiz Laboratuvar?
 • Fizikokimya Laboratuvar?
 • Genel Kimya Laboratuvar?
 • Organik Kimya Laboratuvar?
 • Polimer Kimya Laboratuvar?

Kimya Mühendisli?i

 • Bilgisayar Laboratuvarlar?
 • Biyoteknoloji Laboratuvar?
 • Cihazl? Analiz Laboratuvar?
 • Kataliz?r Laboratuvar?
 • Kimyasal Reaksiyonlar Laboratuvar?
 • Membranla Ay?r?m Süre?leri Laboratuvar?
 • Polimer Laboratuvar?
 • Süre? Kontrol Laboratuvar?
 • Temel Kimya Laboratuvar?
 • Temel ??lemler Laboratuvar?

Maden Mühendisli?i

 • Cevher Analiz Laboratuvar?
 • Cevher Haz?rlama Laboratuvar?
 • Havaland?rma Laboratuvar?
 • Kaya Mekani?i Laboratuvar?
 • Kaz? Mekanizasyon Laboratuvar?
 • Maden Topografyas? Laboratuvar?

Makina Mühendisli?i

 • Ak??kanlar Laboratuvar?
 • Alet Cihaz Merkezi
 • Bilgisayar E?itim Laboratuvar?
 • Bio-Mekanik Laboratuvar?
 • C?M Laboratuvar?
 • Dinamik Sistemler Laboratuvar?
 • E?itim At?lyesi Laboratuvar?
 • Is?-?evre Mühendisli?i Laboratuvar?
 • Kontrol Laboratuvar?
 • Makina Elemanlar? Laboratuvar?
 • Makina Tasar?m Laboratuvar?
 • Malzeme Test Laboratuvar?
 • Mekatronik Laboratuvar?
 • Motor Laboratuvar?
 • Otomotiv Laboratuvar?

Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i

 • Ala??m, Tasar?m ve Geli?tirme Laboratuvar?
 • Biyo-Malzeme Laboratuvar?
 • Cevher Haz?rlama Laboratuvar?
 • D?küm ve Kat?la?ma Laboratuvar?
 • Elektrokimya ve Korozyon Laboratuvar?
 • Elektomanyetik Malzemeler Laboratuvar?
 • Hidro-Metalurji Laboratuvar?
 • Kaynak Teknolojisi Laboratuvar?
 • Mekanik Test Laboratuvar?
 • Metal Matriksli Kompozitler Laboratuvar?
 • Modelleme ve Simülasyon Laboratuvar?
 • Nano-Malzemeler ve Esnek Elektronik Gere?ler Lab?
 • Polimer ve Polimer Kompozitler Laboratuvar?
 • SEM (Tarama- Elektron Mikroskobu) Laboratuvar?
 • Seramik ve Seramik Süre?ler Laboratuvar?
 • SMA (?ekil Bellekli Ala??mlar) Laboratuvar?
 • Tahribats?z Muayene Laboratuvar?
 • TEM (Ge?irimli Elektron Mikroskobu) Laboratuvar?
 • Toz Metalurjisi Laboratuvar?
 • Pil ve Hidrojen Depolama Laboratuvar?
 • Piro Metalurji Laboratuvar?
 • X I??nlar? K?r?n?m ve Flüoresans Spektroskopi Lab?
 • Yüzey Ara?t?rmalar? Laboratuvar?

Mühendislik Bilimleri

 • Deneysel Mekanik Laboratuvar?

Petrol ve Do?al Gaz Mühendisli?i

 • Karot ve Numune Haz?rlama Laboratuvar?
 • Petrol üretimi Art?rma Y?ntemleri Laboratuvar?
 • PVT Laboratuvar?
 • Sondaj S?v?lar? Analiz Laboratuvar?